>>> നവകേരളീയം കുടിശ്ശിക നിവാരണം, നിക്ഷേപക സമാഹരണയജ്ഞം എന്നിവ 31-03-2020 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു <<<    >>> കൃതി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തക മേള 2020 <<<    >>> അട്ടപ്പാടി സമഗ്ര ആരോഗ്യ പദ്ധതി <<<


Shri.Pinarayi Vijayan

Chief Minister of Kerala


Shri.Kadakampally Surendran

Minister for Co-operation


Smt. Mini Antony IAS

Govt. Secretary for Cooperation


Shri.A Alexander IAS

Registrar of Co-operative Societies

Krithi 2020 – Inauguration
Kerala Bank Logo
Kerala Bank Logo Releasing Ceremony
Deposit Mobilization Campaign 2020
Kerala Bank Event @Nishagandhi
previous arrow
next arrow
Slider