പാപ്‌കോസ് ആധുനിക നെല്ല് സംഭരണ പ്ലാന്റ് നിര്‍മാണോദ്ഘാടനം | പിണറായി വിജയൻ

Department of Cooperation, Government of Kerala > Videos > പാപ്‌കോസ് ആധുനിക നെല്ല് സംഭരണ പ്ലാന്റ് നിര്‍മാണോദ്ഘാടനം | പിണറായി വിജയൻ

പാപ്‌കോസ് ആധുനിക നെല്ല് സംഭരണ പ്ലാന്റ് നിര്‍മാണോദ്ഘാടനം | പിണറായി വിജയൻ