സഹകരണ കോൺഗ്രസ് 2018 | മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻറെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം

Department of Cooperation, Government of Kerala > Videos > സഹകരണ കോൺഗ്രസ് 2018 | മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻറെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം

സഹകരണ കോൺഗ്രസ് 2018 | മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻറെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം