മണ്ണാര്‍ക്കാട് റൂറല്‍ SCB നടപ്പിലാക്കുന്ന ‘നാട്ടുച്ചന്ത’യുടെ ഭാഗമായി നിര്‍മ്മിച്ച ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം

Department of Cooperation, Government of Kerala > Videos > മണ്ണാര്‍ക്കാട് റൂറല്‍ SCB നടപ്പിലാക്കുന്ന ‘നാട്ടുച്ചന്ത’യുടെ ഭാഗമായി നിര്‍മ്മിച്ച ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം

മണ്ണാര്‍ക്കാട് റൂറല്‍ SCB നടപ്പിലാക്കുന്ന ‘നാട്ടുച്ചന്ത’യുടെ ഭാഗമായി നിര്‍മ്മിച്ച ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം