കെയർ ഹോം പദ്ധതിയുടെ വിജയം സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത | പിണറായി വിജയൻ

Department of Cooperation, Government of Kerala > Care Home > Care Home videos > കെയർ ഹോം പദ്ധതിയുടെ വിജയം സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത | പിണറായി വിജയൻ

കെയർ ഹോം പദ്ധതിയുടെ വിജയം സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത | പിണറായി വിജയൻ