സഹകരണ വാരാഘോഷം 2022 സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം | മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം

Department of Cooperation, Government of Kerala > Videos > സഹകരണ വാരാഘോഷം 2022 സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം | മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടത്തിയ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം
Skip to content