കേരള സഹകരണസംഘം നിയമത്തില്‍ സമഗ്രഭേദഗതി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നിയമസഭയില്‍ മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ അവതരിപ്പിച്ചു

Department of Cooperation, Government of Kerala > 2Videos > കേരള സഹകരണസംഘം നിയമത്തില്‍ സമഗ്രഭേദഗതി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നിയമസഭയില്‍ മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ അവതരിപ്പിച്ചു

കേരള സഹകരണസംഘം നിയമത്തില്‍ സമഗ്രഭേദഗതി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നിയമസഭയില്‍ മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ അവതരിപ്പിച്ചു

Skip to content