മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ നിയമ ഭേദഗതിയും പ്രതിരോധ നടപടികളും | മന്ത്രി ശ്രീ.വി എൻ വാസവൻ നിയമസഭയിൽ

Department of Cooperation, Government of Kerala > 2Videos > മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ നിയമ ഭേദഗതിയും പ്രതിരോധ നടപടികളും | മന്ത്രി ശ്രീ.വി എൻ വാസവൻ നിയമസഭയിൽ

മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ നിയമ ഭേദഗതിയും പ്രതിരോധ നടപടികളും | മന്ത്രി ശ്രീ.വി എൻ വാസവൻ നിയമസഭയിൽ

Skip to content