സമഗ്ര സഹകരണ നിയമ ഭേദഗതി | മന്ത്രി ശ്രീ. വി എൻ വാസവൻ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു

Department of Cooperation, Government of Kerala > 2Videos > സമഗ്ര സഹകരണ നിയമ ഭേദഗതി | മന്ത്രി ശ്രീ. വി എൻ വാസവൻ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു

സമഗ്ര സഹകരണ നിയമ ഭേദഗതി | മന്ത്രി ശ്രീ. വി എൻ വാസവൻ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു

Skip to content